EIOPA geeft zijn mening over de brexit: geen lege huls!

Op 11 juli bracht EIOPA een opinie uit over de toezichthoudende convergentie waarbij de principes worden vastgelegd die nationale bevoegde autoriteiten moeten toepassen op relocaties uit het VK. De opinie dekt vijf gebieden en omvat een aantal aanbevelingen, waaronder:

Vergunningen en goedkeuringen:

  • De toezichthoudende overheden zouden een prospectieve en risicogebaseerde evaluatie van de vergunning moeten toepassen.
  • Er mag geen automatische erkenning zijn van een vergunning die uitgereikt is door een andere toezichthoudende overheid.
  • Toezichthoudende overheden zouden de beheerstructuur, de menselijke en technische hulpbronnen, de geografische spreiding van activiteiten alsook de outsourcingregelingen van de ondernemingen streng moeten controleren.
  • Ondernemingen die wensen te herlokaliseren in de EU27 zouden zich voldoende voorafgaandelijk aan de aanvraag van vergunningen moeten wenden tot de relevante toezichthoudende overheden en waar nodig vooraanvraagprocessen starten (voor interne modellen).

Governance en risicobeheer:

  • Ondernemingen mogen geen kenmerken van een lege huls vertonen.
  • EIOPA verwacht dat de EU-onderneming voldoende omvang vertoont, in verhouding tot de aard, de schaal en de complexiteit van de geplande activiteiten.

Outsourcing van kritieke en belangrijke activiteiten:

  • Uitgebreid gebruik van outsourcing van functies of activiteiten kan niet worden toegestaan om de bedrijfsomvang van EU-entiteiten uit te hollen.
  • Outsourcing van kritieke of belangrijke functies (of sleutelfuncties) of activiteiten is toegestaan voor EU-ondernemingen of bijkantoren op voorwaarde dat het administratieve, management- of toezichthoudende orgaan (AMSB) volledig aansprakelijk blijft voor de geoutsourcete activiteit.

Permanent toezicht:

  • De toezichthoudende overheden moeten erop toezien dat permanent wordt voldaan aan de initiële voorwaarden (op het moment van de vergunning), inclusief die met betrekking tot outsourcing. Wettelijke of praktische belemmeringen voor inspecties ter plaatse of voor de toegang tot informatie, ongeacht de locatie, zouden moeten leiden tot de conclusie dat de functie of activiteit niet kan worden geoutsourcet.
  • Informatie-uitwisselingen tussen toezichthoudende overheden is van het grootste belang, inclusief met overheden in derde landen.

Opvolging door EIOPA:

EIOPA zal de ontwikkelingen opvolgen met toepassing van een risicogebaseerde benadering en gebruikmakend van informatie die het van Leden ontvangt. Het zal analyses uitvoeren en gebruik maken van zijn bevoegdheden en onderzoeksinstrumenten om toezichthoudende convergentie te ondersteunen via bilaterale engagementen met toezichthoudende overheden. Waar nodig zullen opinies gegeven worden of onderzoeken opgestart.

De detailleerde opinie van EIOPA bevindt zich hier.