Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

De Vlaamse Regering heeft op 2 juni een besluit goedgekeurd met het oog op de actualisering van de “risicozones voor overstromingen“.

Het afbakenen van de risicozones is voorzien in de wet op de verzekeringen. Die wet stelt dat de brandverzekeraar dekking voor overstromingsschade mag weigeren voor gebouwen die opgetrokken zijn in risicozones, 18 maanden na de publicatie van de afbakening van de risicozones. De huidige risicozones zijn afgebakend via het Koninklijk Besluit van 28 februari 2007 (BS 23 maart 2007). Het is deze afbakening die moet geactualiseerd worden. Op de nieuwe kaart met de risicozones voor overstromingen wordt aangeduid welke zones behouden blijven, welke worden geschrapt en welke zones voor het eerst als risicozone worden afgebakend. De Vlaamse regering stemt aldus de inhoud van deze kaart af met de recent gepubliceerde kaart van de “overstromingsgevoelige gebieden”, die in het kader van de watertoets wordt gebruikt. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Na de definitieve goedkeuring van de (Vlaamse) risicozones voor overstromingen wordt de nieuwe kaart aan de federale overheid bezorgd voor aanpassing van het Koninklijk Besluit van 2007.

De documenten die het besluit begeleiden laten zien op hoeveel hectaren en percelen de herziening slaat. Openbare werken als het Sigmaplan leiden tot de schrapping van risicozones langs Maas en Schelde. Langs de Dijle, in het Oost-Vlaamse krekengebied en in het Brugse Vrije, onder meer, komen er nieuwe risicozones bij.

risicozones