Nieuw reglement “kosten en lasten”

Met het Koninklijk Besluit van 2 mei 2017 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 11 mei) tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor financiële diensten en markten over de informatie inzake de kosten en lasten die de dienstverleners moeten verstrekken aan hun cliënten bij het verlenen van verzekeringsbemiddelingsdiensten op het Belgische grondgebied is een einde gekomen aan een lange saga. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2018.

Het reglement “kosten en lasten” geldt voor alle verzekeringen, behalve

 • spaar- en beleggingsverzekeringen;
 • grote risico’s;
 • de tweede pensioenpijler.

De in het reglement opgenomen informatie betreffende de kosten en lasten moet vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst en op elke vervaldag aan de cliënt worden verstrekt.

Het reglement voorziet in een specifiek stelsel wat betreft de aan de cliënten te verstrekken informatie over de kosten en lasten voor BA-Autopolissen; de bestaande regel is dus behouden.

Zo moet de cliënt voor zijn verzekeringsovereenkomst(en) BA-Auto voor ieder door de polis gedekt risico de volgende informatie ontvangen, afzonderlijk en in euro vermeld:

 • de handelspremie die verschuldigd is voor deze overeenkomst en, in voorkomend geval, de index van kracht op het ogenblik van de onderschrijving van de overeenkomst;
 • het samengevoegde bedrag van het commissieloon, de acquisitiekosten en alle kosten die in deze handelspremie begrepen zijn;
 • het bedrag van de toeslag voor de gespreide betaling van de premie;
 • de taksen en bijdragen die verschuldigd zijn voor deze overeenkomst.

Voor andere verzekeringen voorziet het reglement in een algemeen stelsel. De cliënt moet de volgende informatie ontvangen, afzonderlijk vermeld en uitgedrukt in euro:

 • de handelspremie die betrekking heeft op de overeenkomst, exclusief taksen en bijdragen;
 • de taksen en bijdragen die verschuldigd zijn voor deze overeenkomst;
 • het totaal door de cliënt te betalen bedrag, met name de handelspremie, inclusief taksen en bijdragen;
 • een raming van de acquisitiekosten en administratiekosten van de handelspremie, exclusief taksen en bijdragen.

De raming van de acquisitiekosten en de administratieve kosten die in de handelspremie begrepen zijn, uitgezonderd taksen en bijdragen, moet berekend worden aan de hand van de bedragen die geboekt zijn in de gedetailleerde resultatenrekening van het laatste boekjaar van de betrokken verzekeringsonderneming als goedgekeurd door haar algemene vergadering.

Deze ramingen worden berekend op het niveau van de tak waartoe de betrokken overeenkomst behoort, behalve voor de takken ziekte, brand en natuurevenementen en algemene BA, waar de ramingen worden berekend op het niveau van de productcategorie.

Zowel voor het speciale stelsel voor de BA-auto als voor het algemene stelsel moet de informatie aan de cliënt een waarschuwing bevatten die onder andere vermeldt dat om verschillende verzekeringsproducten te vergelijken, ook andere elementen in aanmerking moeten genomen worden dan de kosten en lasten.

In geval van een verzekeringsbemiddelingsovereenkomst, ten slotte, moet de cliënt van de dienstverlener ook de relevante informatie ontvangen, afzonderlijk vermeld en in euro.

Volledige tekst van het reglement "Kosten en lasten"